AZN24 - Agencja Zarządzania Nieruchomościami
ul. Śniadeckich 6, parter, lokal 8b, 25-366 Kielce, tel. kom.: 667 141 178
 
 
       
 
 
 
 

 

Zakres czynności wykonywanych przez Agencję Zarządzania Nieruchomościami w ramach umowy o zarządzanie budynkami mieszkalnymi dla Wspólnoty Mieszkaniowej obejmuje następujące działania i usługi:

 1. Zarządzanie i administrowanie
  • Przejmowanie nieruchomości: przejmowanie dokumentacji technicznej, administracyjnej,
   eksploatacyjnej, finansowej. Dbałość o kompletność dokumentacji projektowej, powykonawczej,
   instrukcji użytkowania
  • Opracowywanie rocznych planów gospodarczych Wspólnoty Mieszkaniowej oraz ich realizacja
  • Zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z przygotowaniem projektów uchwał
  • Opracowywanie aktów normujących funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej
  • Negocjowanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na dostawę mediów, wywozu śmieci
  • Stały nadzór nad prawidłowością realizacji umów wiążących Wspólnotę Mieszkaniową
  • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami administracji państwowej i samorządowej,
   organami egzekucyjnymi, sądami i pomiędzy właścicielami
  • Powadzenie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym śledzenie stanu obowiązującego prawa i zmian w nim zachodzących
  • Organizacyjne przygotowanie ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych
   oraz Wspólnoty Mieszkaniowej od odpowiedzialności cywilnej
  • Analiza kosztów dotyczących nieruchomości wspólnych oraz podejmowanie działań optymalizacyjnych
  • Zakładanie i dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy
  • Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali
  • Prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • Rozliczenie z właścicielami lokali kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, mediów oraz funduszu remontowego
  • Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali oraz dotyczących innych przychodów z nieruchomości
  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego

 2. Obsługa techniczna
  • Utrzymanie nieruchomości wspólnej i małej architektury w należytym stanie technicznym
  • Bieżąca konserwacja nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali nie utrudnione korzystanie z nieruchomości wspólnej
  • Usuwanie awarii oraz ich skutków
  • Konserwacja kotłów i węzłów C.O.
  • Konserwacja instalacji domofonowej oraz anteny zbiorczej
  • Organizacja i nadzór realizacji okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie
   zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 3. Usługi porządkowe
  • Sprzątanie powierzchni wewnętrznych (piwnice, klatki schodowe) oraz powierzchni zewnętrznych
  • Mycie okien
  • Całoroczne utrzymanie terenów komunikacyjnych (chodniki): sprzątanie, odśnieżanie
   a także opieka nad terenami zielonymi (koszenie, nawożenie, przycinanie, nasadzanie)
  • Utrzymanie w czystości elementów małej architektury

 4. Usługi budowlane
  • elektryczne
  • hydrauliczne
  • murarskie
  • malarskie
  • dekarskie
  • stolarskie
  • ślusarskie
  • instalacyjne (różne branże)

Oferta cenowa zostanie przygotowana indywidualnie dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej.
Jako zarządca Państwa wspólnoty mieszkaniowej gwarantujemy bezpieczeństwo
i najwyższą jakość świadczonych usług.Agencja Zarządzania Nieruchomościami jest przygotowana do kompleksowego zarządzania różnymi rodzajami
nieruchomości, w tym budynkami:

 • Biurowymi
 • Instytucjonalnymi
 • Handlowymi
 • Usługowymi
 • Magazynowymi
 • Przemysłowymi
 • Obiektami sportowymi 
 
 
 
Copyright © 2012 - AZN24.pl